Arbetsmiljöpolicy

Denna Arbetsmiljöpolicy utgör grunden för vårt arbetsmiljötänkande då vi medvetet arbetar för att skapa trivsel, engagemang och möjligheter för personlig utveckling genom att:

  1. Vi inte bara ska uppfylla myndigheternas minimikrav d v s arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter, utan vi ska även undersöka och riskbedöma arbetsmiljön samt förebygga olyckor, eliminera faror, minska risker och sätt upp arbetsmiljömål. Vår arbetsmiljö skall vara så bra, säker och jämställd att alla trivs, kan och vill arbeta kvar till sin pension. Ingen form av trakasserier accepteras.
  2. Ledningen skyddar alltid våra Medarbetare/Arbetstagare från repressalier när de rapporterar incidenter, faror, risker och möjligheter.
  3. Varje Medarbetare skall ges självständighet i arbetet med tilldelat ansvar och befogenhet. Tillsammans med relevant information och kommunikation resulterar detta i delaktighet och engagemang.
  4. Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i samråd och en öppen dialog. Arbetsmiljörepresentant Skyddsombud finns.
  5. Ingen skall behöva drabbas av ohälsa eller skador p g a okunskap eller brister i arbetsmiljön. Ett aktivt friskvårds- och rehabiliteringsarbete skall bedrivas.
  6. Varje Medarbetare skall visa personligt ansvar för sin egen och andra Medarbetares hälsa genom att följa våra arbetsmiljöregler och påpeka förbättringar och brister för snabb korrigering.
  7. Alltid förbättra arbetsmiljön genom Medarbetarnas Förbättringsförslag, systematiskt arbetsmiljöarbete samt genom revisioner.

VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar på uppdrag av Brothers Cargo AB samt att den är tillgänglig för Intressenter.