Miljöpolicy

Denna Miljöpolicy utgör grunden för vårt miljö-och klimattänkande. Vi betraktar den som ett långsiktigt åtagande som skall förverkligas etappvis och i mån av resurser samt utifrån vår prioritering för en renare framtid genom att:

  1. Uppfylla myndigheternas minimikrav d v s miljölagstiftning samt föreskrifter.
  2. Tillämpa en helhetssyn på våra tjänsters miljö-& klimatstörning.
  3. Välja arbetsmetoder som är skonsamma mot miljö-& klimat.
  4. Vid behov och när möjlighet ges, bedriva miljö-& klimatarbete i samarbete med våra kunder och leverantörer. Vid initiativ från miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende är vi alltid öppna för samarbete.
  5. Involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare i vårt miljö-& klimatarbete.
  6. Informera om vår verksamhet och våra tjänsters miljö-& klimatpåverkan på ett öppet och objektivt sätt, på vår hemsidahttps://brotherscargo.se/
  7. Kontinuerligt jobba med förbättringar som gynnar miljön genom löpandeuppföljning av våra fastställda, övergripande och detaljerade miljömål. VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar på uppdrag av Brothers Cargo AB samt att den är tillgänglig för allmänheten.

_____________________________

Cliff Bergman
Miljöansvarig och VD